InterRisk OC AC ASS

[Głosów:0    Średnia:0/5]

InterRisk OC

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, popularnie nazywane OC jest polisą obowiązkową. Towarzystwo InterRisk oferuje ten produkt o zakresie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Umowa zawierana jest najczęściej na okres 12 miesięcy, ale istnieje również możliwość zakupienia ochrony krótkoterminowej na 30 dni, jednak tylko w konkretnych przypadkach.

Ubezpieczenie to chroni właściciela pojazdu przed ponoszeniem przez niego konsekwencji finansowych jeżeli spowoduje on wypadek lub kolizję. W takiej sytuacji odpowiedzialność zostaje przeniesiona na towarzystwo ubezpieczeniowe, w którym została zawarta umowa. Zajmuje się ono wypłatą odszkodowań zarówno za szkody osobowe jak i na mieniu. Ustawa, będąca podstawą świadczenia tej polisy, określa również górną granicę odpowiedzialności ubezpieczyciela, czyli tzw. sumy gwarancyjne, które obecnie wynoszą:
1 000 000 € w odniesieniu do uszkodzonego mienia
5 000 000 € w odniesieniu do poszkodowanych osób
Należy zaznaczyć, że podane wartości odnoszą się do jednego zdarzenia drogowego, bez względu na liczbę poszkodowanych.

Ubezpieczenia jest zawierane na rok i jeżeli w odpowiednim terminie nie zostanie złożone na piśmie wypowiedzenie umowy, to uważa się, że została zawarta kolejna, znów na 12 miesięcy.

InterRisk AC

Polisą AC objęty jest zgłoszony do ubezpieczenia pojazd, wraz z wyposażeniem standardowym, czyli fabrycznie zamontowanym. Ochroną objęte są takie zdarzenia jak:
kolizje i wypadki
działania osób trzecich, akty wandalizmu
powodzie, zatopienia, pożary, wybuchy
działanie czynników pogodowych – piorun, huragan, osunięcia ziemi, opady atmosferyczne
nagłe działanie czynnika chemicznego lub termicznego, pochodzącego z zewnątrz pojazdu
kradzież
Ubezpieczenie obejmuje zdarzenia losowe, na które ubezpieczony nie miał wpływu, a które doprowadziły do uszkodzenia pojazdu lub jego zniszczenia.

Polisa obowiązuje na terenie Polski oraz innych krajów europejskich. Możliwe jest również wykupienie dodatkowego ubezpieczenia szyb, z którego można skorzystać, nie tracąc przy tym zniżek na autocasco w kolejnym roku.

Należy również pamiętać o wyłączeniach odpowiedzialności, czyli szkodach za które nie zostanie wypłacone odszkodowanie, np., gdy:
szkoda powstała na skutek uderzenia pokrywy silnika – dotyczy uszkodzenia szyby czołowej
skradziono pojazd niezabezpieczony lub w środku znajdowały się dokumenty i kluczyki od samochodu
pojazd był wynajmowany do celów zarobkowych
szkoda to korozja, utlenienie, zawilgocenie lub pleśnienie elementów pojazdu.
Dokładne informacje zwarte są na stronach towarzystwa InterRisk, gdzie znajdują się również ogólne warunki ubezpieczenia, będące podstawa zawierania umów AC.

Za odpowiednią dopłatą można również poszerzyć zakres ubezpieczenia o stałą sumę ubezpieczenia i nie pomniejszania jej po każdej naprawie, dodatkowe ubezpieczenia bagażu, ochronę zniżek, czy objęcie ochroną dodatkowego wyposażenia w trakcie trwania umowy. W OWU możliwe jest również zapoznanie się z obowiązującą w towarzystwie tabelą Bonus-Malus, przedstawiającą w jaki sposób ubezpieczyciel przyznaje i odbiera zniżki.

InterRisk ASS

Polisa oferująca pomoc na drodze podczas podróży w towarzystwie InterRisk jest do kupienia w 3 wariantach do wyboru klienta: Podstawowym, Rozszerzonym i Pełnym. Bez względu na opcję ubezpieczony może korzystać z infolinii, która udziela informacji w zakresie wymaganych w podróży dokumentów, lokalizacji placówek konsularnych za granicą, dogodnych połączeń komunikacyjnych, lokalizacji aptek i placówek medycznych.

Ubezpieczenie z assistance podstawowym obejmuje naprawę pojazdu na miejscu zdarzenia po wypadku, w zakresie umożliwiającym dotarcie do miejsca zamieszkania lub celu podróży zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz holowanie, jeśli nie jest możliwa naprawa pojazdu, do miejsca zamieszkania ubezpieczonego lub najbliższego warsztatu.

Assistance rozszerzony obejmuje już poza wypadkiem, również kradzież części pojazdu, jego awarię oraz rozładowanie akumulatora. Zapewniona jest naprawa na miejscu, a w przypadku, gdy okaże się to niemożliwe holowanie do najbliższego warsztatu. Jeśli okaże się, że pojazd nie może zostać naprawiony tego samego dnia, towarzystwo zapewnia pojazd zastępczy maksymalnie na 7 dni lub zakwaterowania w hotelu średniej klasy na maksymalnie 3 doby. Organizowany jest również w razie potrzeby przejazd kierowcy i pasażerów do miejsca zamieszkania lub celu podróży, odbiór naprawionego pojazdu, czy dostawę zamiennych części. Dodawana jest również pomoc prawna, obejmująca informację telefoniczną oraz przesyłanie drogą elektroniczną aktów oraz wzorów umów cywilno – prawnych.

Wariant pełny to bardziej rozbudowany wariant rozszerzony, obejmujący wszystko to, co posiada assistance rozszerzony lecz w większym zakresie. Przykładowo pojazd zastępczy może zostać wynajęty nawet na 14 dni i zwiększone zastały limity świadczeń. Dokładne porównanie można znaleźć w ogólnych warunkach ubezpieczenia, dostępnych na stronach internetowych IntrRisk.

Dodaj komentarz